حوضه های مورد استفاده برای ساخت و ساز جاده در قدیم