قیمت فیدر ارتعاش الکترومغناطیسی بسیار کارآمد و با کیفیت