دولت ملل با استفاده از کارخانه های ریاست جمهوری پذیرش می شود