ریاضی فرمول سرعت بحرانی یک آسیاب توپ را اثبات می کند