کارخانه دستگاه معدن تلفن همراه ساخته شده در آمریکا