آسیاب های توپ مرطوب باعث می شوند تا کلاه 2 را حذف کنند