استخراج جداکننده مارپیچی گیاهان معدن برای جدا کردن معدن بوقلمون