مشخصات دریچه های توپ از مایع سنگ زنی استفاده می شود