هیچ اندازه صفحه نمایش صفحه و ضبط مسیر از ردیاب GPS استفاده نمی کند