از این گیاه برای فروش در عربستان سعودی برای فروش بوته دسته دار استفاده شده است