کارخانه نیروگاه اسیر مستقر در ذغال سنگ در گلبارگا - سایپرز ، باشگاه دانش