کیسه های پلاستیک بافته شده بازیافت شده برای بسته بندی پرونده زباله های بانکی به وزن 25 کیلوگرم